Algemene verkoopvoorwaarden TuinFotoDoek.nl

 1. Voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TuinFotoDoek.nl. De meest actuele versie van deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen op: https://www.tuinfotodoek.nl/voorwaarden/
  2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden als zodanig accepteert.
  3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend na schriftelijk overleg worden afgeweken.
 2. Overeenkomsten
  1. Er is pas sprake van een overeenkomst wanneer uw bestelling is betaald en geaccepteerd door TuinFotoDoek.nl. TuinFotoDoek.nl kan ten alle tijden en zonder opgaaf van redenen uw bestelling(en) weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling door TuinFotoDoek.nl schriftelijk meegedeeld. Eventuele betalingen zullen dan worden gerestitueerd.
  2. Bij verwerking van door de klant aangeleverd beeldmateriaal zal pas sprake zijn van een overeenkomst wanneer TuinFotoDoek.nl de kwaliteit van het aangeleverde beeldmateriaal als voldoende heeft beoordeeld.
 3. Prijzen en betalingen
  1. De op de website van TuinFotoDoek.nl vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Betaling dient te geschieden voor levering van het desbetreffende product door middel van de op de website beschikbaar gestelde betaalmethoden. Andere betaalmethoden worden alleen na schriftelijk overleg geaccepteerd.
  3. De verwerking van de bestelling op TuinFotoDoek.nl gaat pas in werking na ontvangst van de bijbehorende betaling. Bij uitblijven van de betaling zal TuinFotoDoek.nl de acceptatie van de overeenkomst opschorten en uiteindelijk de overeenkomst ontbinden. Dit zal schriftelijk aan u worden meegedeeld.
  4. Bij prijsstijgingen die betalingen kruizen zullen normaal gesproken de prijzen van het moment van bestellen gelden. Bij uitblijven van uw betaling zal schriftelijk een nieuwe prijsopgave verstrekt worden. U bent hierna gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na de prijsverhoging door TuinFotoDoek.nl.
  5. Bij bestellingen welke afwijken van de op de website vermelde producten en prijzen zal vooraf een prijsopgaaf aan de klant worden gedaan.
  6. Eventuele kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.
 4. Levering en levertijd.
  1. De door TuinFotoDoek.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien er niet binnen de gestelde termijn geleverd kan worden zal dit schriftelijk aan u worden meegedeeld. In dit geval kan de overeenkomst zonder verdere kosten en zonder ingebrekestelling binnen de aan u vermelde termijn ontbonden worden.
  2. Levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
  3. TuinFotoDoek.nl zal alle bestellingen verzenden aan het door u opgegeven factuuradres, tenzij u schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  4. De levertijd is maximaal 15 werkdagen vanaf het moment dat TuinFotoDoek.nl de volledige betaling heeft ontvangen.
  5. Bij afwijking van de levertijd zal TuinFotoDoek.nl tijdig schriftelijk contact met u opnemen.
  6. Pakketten worden uitsluitend getekend en op het verzendadres afgeleverd. Bij afwezigheid wordt het pakket de volgende werkdag nog één maal aangeboden. Hierna gaat het pakket retour afzender en zijn opnieuw aflever- en verzendkosten verschuldigd. Afleverdata zullen worden afgestemd per e-mail of SMS.
 5. Aangeleverd beeldmateriaal
  1. Aangeleverd beeldmateriaal wordt door de klant op eigen risico ter beschikking gesteld aan TuinFotoDoek.nl.
  2. Aangeleverd beeldmateriaal blijft altijd eigendom van de klant.
  3. Bij verwerking van door de klant, langs digitale weg, aangeleverd beeldmateriaal zal TuinFotoDoek.nl een digitale proefdruk in PDF formaat bij de klant aanleveren ter goedkeuring. De order zal pas worden uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van de digitale proefdruk door de klant.
  4. Aangeleverd beeldmateriaal zal door TuinFotoDoek, zowel bij weigering van de order als bij uitvoering van de order, na verloop van tijd verwijderd of vernietigd worden. Wanneer de klant aangeleverd beeldmateriaal retour wil ontvangen zal dit geschieden op kosten van de klant.
  5. Aangeleverd beeldmateriaal zal door TuinFotoDoek niet voor levering aan derden anders dan de klant die het materiaal heeft aangeleverd gebruikt worden.
  6. Aanleveren van digitaal beeldmateriaal aan TuinFotoDoek.nl dient bij voorkeur te geschieden door gebruik te maken van e-mail of WeTransfer. Bij aanleveren op een medium als CD, DVD of USB stick is het raadzaam vooraf een backup van de aan te leveren bestanden te maken.
 6. Reclames en aansprakelijkheid
  1. De klant dient bij aflevering tijdig te controleren of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer dit niet het geval is, neemt u dan binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk contact op met TuinFotoDoek.nl.
  2. Wanneer uw bestelling met beschadigde verpakking door de vervoerder bij u wordt aangeboden, maakt u dan foto’s van deze beschadiging(en) voordat u het product uitpakt zodat bij eventuele beschadiging van het product de aansprakelijkheid kan worden aangetoond.
  3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TuinFotoDoek.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  4. Alle producten op de website van TuinFotoDoek.nl worden in opdracht van u op maat gemaakt en derhalve is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.
  5. Voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is TuinFotoDoek.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of schuld van TuinFotoDoek.nl.
 7. Overmacht
  1. Ingeval van overmacht heeft TuinFotoDoek.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dat zal schriftelijk aan u mee worden gedeeld zonder dat TuinFotoDoek.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TuinFotoDoek.nl kan worden toegerekend.
 8. Diversen
  1. TuinFotoDoek.nl zal voor de uitvoering en levering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.